Kompaniýanyň tertibi

We Biz kim

“Chengdu Foresight Composite Co., Ltd.” 2006-njy ýylda esaslandyryldy we gymmaty 100 million CNY-dan gowrak.Esasy matadan, senenamaly filmden, laminasiýa, ýarym örtükden, ýerüsti bejergiden we taýýar önümi gaýtadan işlemekden in engineeringenerçilik dizaýnyna we ýerinde gurnama tehniki goldawyna çenli ähli zady üpjün edýän doly hyzmatly birleşýän material kompaniýasydyr.Tunel we magdan şemallaşdyryş kanallary materiallary, PVX biogaz in engineeringenerçilik materiallary, gurluşyk çadyr materiallary, ulag we gämi gämi materiallary, ýörite geçelge garşy in engineeringenerçilik we saklaýyş gaplary, suwuk saklamak we suw berkligi üçin materiallar, PVC çişirilýän galalar we PVC suw güýmenje desgalary howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, infrastruktura, güýmenje seýilgähleri, täze gurluşyk materiallary we başgalar ýaly pudaklarda ulanylýan önümler.Önümler Europeewropada, Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde önüm satuw nokatlarynyň üsti bilen satylýar.

02
6b5c49db-1

◈ Näme üçin bizi saýlaýarys?

Öňden görüjilik, Hytaý Ylymlar akademiýasynyň Çengdu şahamçasy, Çongçin kömür ylymlary akademiýasy, Oba hojalygy ministrliginiň biogaz gözleg instituty, Siçuan uniwersiteti, DuPont, Fransiýa Bouygues topary, Şenhua topary, Hytaý kömür topary, bilen uzak möhletli üstünlikli hyzmatdaşlyga eýe. Hytaý demir ýol gurluşygy, Hytaý gidroenergetika, Hytaý milli däne goraghanasy, COFCO we beýleki bölümler dürli ugurlarda ýörite birleşdirilen materiallary öndürmek üçin.Öňden görüjilik yzly-yzyna 10-dan gowrak milli patent aldy we ýerasty howa çalşygy kanal matasy üçin özboluşly antistatik tehnologiýasy, Döwlet Howpsuzlyk Ylmy we Tehnologiýa Üstünlikleri Döwlet Dolandyryşyna eýe boldy.

Brand Biziň markamyz

"JULI", "Marag", "SHARK FILM" we "JUNENG" 20-den gowrak söwda belliginiň arasynda.SGS, ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasy, Dun & Bradstreet akkreditasiýasy we birnäçe önüm şahadatnamalary gurama tarapyndan alyndy."JULI" markasynyň çeýe howa çalşygy kanaly, Siçuan welaýatynyň meşhur söwda belligi bilen sylaglandy we belli magdan şemaly kanallary markasydyr.Kömür käniniň çeýe howa çalşygy kanallary üçin milli we senagat ülňüleriniň taýýarlaýjy bölümi hökmünde öňdengörüjilik, ýerasty howa çalşygy kanallary üçin antistatiki we ekologiýa taýdan arassa materiallary öwrenmäge we ösdürmäge borçlandy.Mina şemaly kanalizasiýa matalaryny antistatiki ýerüsti bejermek üçin ekologiýa taýdan arassa suw esasly materiallary üstünlikli işläp düzdi we antistatiki gymmaty 3x10 töweregi durnukly galdy6Ω.

Rate Korporatiw medeniýet

Biziň wezipämiz:

Müşderiler pragmatiki we innowasiýa çözgütlerinden peýdalanýarlar.

Görüşimiz:

müşderilere iň ýokary baha bermek maksady bilen üznüksiz kämilleşdirmäge we täzelige ygrarly;

Adamyň durnukly ösüşini gazanmak üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary ýasamak;

Müşderiler tarapyndan hormatlanýan we jemgyýet tarapyndan ykrar edilýän material üpjün ediji bolmak.

Gymmatlygymyz:

Bütewilik:

Adamlara hormat goýmak, wadalary ýerine ýetirmek we şertnamalary ýerine ýetirmek möhümdir.

Pragmatiki:

Akyly boşadyň, hakykatdan hakykat gözläň, dogruçyl we batyr boluň;Kärhananyň innowasiýasy we ösüşi üçin yzygiderli energiýa çeşmesini döretmek, formalizmi dargatmak.

▶ Täzelik:

Müşderiniň talaplaryna ünsi jemlemek we sarp edijilere iň ýokary baha bermek üçin elmydama has gowy çözgütleri gözlemek, öz-özüňi ösdürmek we üýtgetmek üçin işjeň ukyplylyk öňdengörüjilik güýçleri.Işgärler töwekgelçilikden gaça durmak üçin elmydama täze strategiýalary işläp düzmegi başarýarlar.

▶ Şükür güni:

Şükür güni oňyn pikirlenmek we kiçigöwünlilikdir.Şükür bagşy, adam bolmagy öwrenmegiň we güneşli durmuşy gazanmagyň esasy özenidir;minnetdarlyk bilen jemgyýet durmuşda oňyn dünýägaraýyşa gaýdyp gelýär.