Daşky gurşaw we howpsuz

Öňden görüjilik, daşky gurşawy goramak tagallalaryna ýokary baha berilýär diýip hasaplaýarys. Önümiň daşky gurşawyny goramak we önümçilik prosesinde daşky gurşawy goramak prosedurasynyň biziň pelsepämizdigine ynanýarys.Öňden görüjilik, daşky gurşawy goramak kompaniýany ösdürmegiň esasy jogapkärçiligi, howpsuz önümçilik ýaly möhümdir.Arassa önümçiligi talap edýäris, energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak meýilnamalaryny ýerine ýetirýäris, daşky gurşawy gowulaşdyrýarys we öňdengörüjiligiň uzak möhletleýin ösüşi üçin oňat gurşaw gurmagy başarýarys.Applichli ulanylýan düzgünleri we düzgünleri üns bilen ýerine ýetirýäris;işgärleriň guramaçylyk okuwlary, ýygy-ýygydan täzelenmeler, kanun we kadalaşdyryş propagandasy we bilimleri paýlamak arkaly daşky gurşawy goramak baradaky düşünjesini ýokarlandyrýarys.

457581aafd2028a4c1638ef7ccc4b69a

Daşky gurşawy goramak enjamlary we öňdebaryjy wakalar

 • 2014-nji ýylda
  Dusterli tozany aýyrmak üçin enjam bilen enjamlaşdyrylan, tozany iýmitlendirmek meselesini çözmek üçin 500 000 CNY maýa goýdy.
 • 2015-2016
  ● Beton diwarlar, gyssagly bejeriş howuzlary we ýeriň aşagyna garşy bejergisi bilen gurşalan plastifikator material tankynyň töwereginde çukurlar döredildi.Öňden görüjilik, gün şöhlesiniň, ýagyşyň we ýerüsti suwlaryň öňüni almakdaky kynçylyklary çözmek, şeýle hem daşky gurşawa abanýan howplary aradan aýyrmak üçin çig mal üçin 200,000 CNY töweregi maýa goýdy.
 • 2016-2017
  China Hytaýda iň ösen senagat elektrostatik tüsse arassalaýjy enjamlar goşuldy.Öňden görüjilik taslama takmynan 1 million CNY goýdy.Flýu gazy suw sowadyş ýörelgesi we flýu gazynyň ýokary woltly elektrostatik adsorbsiýasy bilen arassalanýar we flýu gazynyň çykarylyşy howa hapalaýjy zyňyndylarynyň hemmetaraplaýyn zyňyndy standartyna (GB16297-1996) laýyk gelýär.
 • 2017-nji ýylda
  ● Öňünden görmek, taýýar önüm ussahanasynda flýu gazynyň meselesini çözmek we tükeniksiz gaz arassalaýyş ulgamyny goşmak üçin boý atomizasiýasy we emissiýa düzgünlerini kanagatlandyrmak üçin ýuwmak prosedurasy arkaly giňişleýin pH bilen işlemek üçin 400,000 CNY töweregi maýa goýdy.
 • 2019-njy ýyldan soň
  ● Öňden görüjilik ussalarynyň flýu gazynyň zyňyndylaryny azaltmak, ussahananyň gurşawyny gowulandyrmak we möhüm üstünlikleri gazanmak üçin plastifikator arassalaýjy enjamlary oturtmak üçin takmynan 600,000 CNY sarp etdi.
 • Önümde daşky gurşawy goramak

  Öňden görüjilik önümleri ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýar:

  Environment Ekologiýa taýdan arassa plastifikatorlary ulanmak önümlerimize "3P", "6P" we "0P" derejelerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär, müşderilere agzyna salyp boljak çagalar oýnawaçlaryny we EUB düzgünlerine laýyk gelýän çaga ideg önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýär.

  For Foresight-yň ähli önümlerinde ekologiýa taýdan arassa kalsiý we sink stabilizatorlaryny ulanmakda, bu pudakda köp ýyl bäri işleýän bariý sinkini we gurşun duzlaryny çalşyp, öňdebaryjy boluň.

  Employees Işgärleriň howpsuzlygyny we müşderileriň ulanyş gurşawyny goramak üçin, ýangyn saklaýjy önümleriň hemmesini öndürmek üçin ekologiýa taýdan arassa ýangyn saklaýjylary ulanýarys.

  Children Çagalara degişli önümleriň janlylygyny we daşky gurşawy goramagyny üpjün etmek üçin ekologiýa taýdan arassa reňkli tortlar ulanylýar.

  For Foresight tarapyndan öndürilen "Iýmit sanitariýa agyz suw haltasy", gaplaýyş önümleriniň hiline gözegçilik we gözegçilik merkeziniň milli gözleginden geçdi.

  Öňden görüjilik, kömür käniniň howa çalşygy kanallarynda suwa garşy antistatiki ýerüsti arassalaýjy himiki serişdäni ulanan, VOC zyňyndylaryny ýylda 100 tonnadan azaldýan we hakyky "0" zyňyndylaryny gazanan ilkinji kompaniýa.

  pexels-chokniti-khongchum-2280568

  Daşky gurşawy goramak we zyňyndylary azaltmak

  Toz, gaz gazy, gaty galyndylar we ses ýaly dürli hapalaýjy maddalar, öňdengörüjiligiň hapalanmagynyň öňüni alyş standartlaryny we daşky gurşawy goramak tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirmegi sebäpli netijeli öňüni aldy.Daşky gurşawy goramak boýunça milli işiň we "Hytaýyň täze daşky gurşawy goramak kanuny" talaplaryna laýyklykda daşky gurşawy goramak edaralaryny berkitmeli we daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmeli.Şol bir wagtyň özünde, energiýa tygşytlaýjy we zyňyndylary azaldýan enjamlaryň we prosesleriň täzelenmegini, ekologiýa taýdan arassa önümleriň dizaýnyny we ösüşini we gündelik täsirli ösüşini üpjün etmek üçin jemi 5 million CNY-dan gowrak maýa goýum bilen daşky gurşaw dolandyryşyna maýa goýumlaryny artdyryň. daşky gurşawy dolandyrmak işi.

  Energiýany tygşytlamak

  Öňden görüjilik, guramaçylyk gurluşyny güýçlendirmek we ulgam gurluşygyny güýçlendirmek we gündelik energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak dolandyryşyna aýratyn üns bermek ýaly başlangyç işlerden başlap, energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak tagallalaryna uly ähmiýet berýär.

  Öňden görüjilik, energiýa tygşytlaýyş maksatlaryny we jogapkärçiligini ussahanalara, toparlara we şahsyýetlere bölýär, energiýa tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak jogapkärçiligini we anyk meseleleri belleýär we energiýa tygşytlamak we sarp etmegi birleşdirýän giň işgärleriň gatnaşmagy bilen energiýa tygşytlaýjy iş mehanizmini döredýär- korporatiw durmuşyň we amallaryň her tarapyna azalmak.Şol bir wagtyň özünde, energiýa tygşytlaýjy höweslendiriş we jeza ulgamyny, şeýle hem milli senagat syýasatyny yhlas bilen durmuşa geçirdi.Öňki 10 ýylda kompaniýa köne prosesleri, tehnologiýalary we enjamlary çalyşmak üçin tehnologiki özgeriş gaznalaryna 2 milliondan 3 milliona çenli pul sarp etdi.Guramanyň içinde täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýany we önümleri mahabatlandyrmak we ornaşdyrmak.Gaplaýyş materiallaryny we önüm galyndylaryny gaýtadan ulanmak we gaýtadan ulanmak arkaly serişde sarp edilişini azaltmak;ýyladyş üçin gazan guýruk gazynyň galyndylaryndan doly peýdalanmak, zawodda ýyladyş üçin tebigy gazyň ulanylmagyny azaltmak we energiýa sarp edilişini netijeli azaltmak;we kompaniýanyň tehnologiki özgeriş taslamalarynda we täze taslamalarda pes woltly ýygylygy öwürmek enjamlary ulanyldy;şol bir wagtyň özünde ýokary energiýa sarp edýän elektrik lampalary üýtgedilip, LED lampalar bilen çalşyryldy.

  pexels-myicahel-tamburini-2043739