Topar

yuanye

Ye uanuan

başlygy

"Adamzat adamy, üstünlik gazanmak isleýän, başgalaryň üstünlik gazanmagyna kömek etmek isleýär; özüni ösdürmek isleýär we beýlekileriň ösmegine kömek edýär".

陶长明

Tao üýtgetmek

Baş direktor

"Öz-özüňi ösdürmäge we berk öz-özüňi terbiýelemäge çalyşmak"

liqichun

Çiçun Li

Bazar VP

"Durmuşda kynçylyklar ýüze çykanda içeri giriň we özüňizi barlaň"

pengjun

Iýun Peng

CFO

“Başgalara peýda getirip, peýda görersiňiz;garaşylmadyk hukuk ýolunda ýeňiş gazanmak üçin ”

wangyulan

Ulanulan Wang

Önümçilik VP

"Toparyň ýerine ýetirilmegi, toparyň güýjüniň, bäsdeşlige ukyplylygynyň we jebisliginiň ýerine ýetirilmegi"

yuan

Şuyu uanuan

Daşary ýurtlar we onlaýn bazary ösdürmek boýunça menejer

"Bazaryň düýp manysy, müşderileriň zerurlyklaryny yzygiderli öwrenmek we durmuşa geçirmek".

zhongyi

Yi Zhong

QC dolandyryjysy

"Hil önümleri ajaýyp adamlar tarapyndan öndürilýär"

shanhui

Hui Şan

Tehniki inerener dolandyryjysy

"Tehnologiýany ösdürmek teoriýanyň, amaly we müşderiniň zerurlyklarynyň ajaýyp utgaşmasydyr".

zhongshan

Şan Zhong

Goşma ussahananyň müdiri

"Müşderiniň bahasyny döretmek we müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary bolmak önümçilik bölümimiziň müşderileriň has köp tanalmagyny gazanmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny gazanmak üçin alyp barýan maksadydyr."

liaohui

Hui Liao

Enjam inereneri dolandyryjysy

"Okuw ukyby döredijiligi kesgitleýär we pikirler çykalga kesgitleýär"

tang

Jiejin Tang

Taýýar önüm ussahanasynyň müdiri

"Jikme-jiklikler üýtgeýär"

zhongyuquan

Yuquan Zhong

Kalendarly ussahananyň müdiri

"Üns beriň, yhlas ediň, ýönekeý we gaýtalanýan zatlary ediň, dogry ediň we gowy ediň"