Wentilýasiýa howasynyň mukdaryny hasaplamak we tunel gurluşygynda enjamlary saýlamak (5)

5. ventilyasiýa tehnologiýasyny dolandyrmak

A. Çeýe howa çalşygy kanallary we polat sim bilen berkitmek bilen spiral şemallaşdyryş kanallary üçin her kanalyň uzynlygy degişli derejede köpelmeli we bogunlaryň sany azalmaly.

B. Tuneliň howa çalşygy kanalyny birikdirmek usulyny gowulandyryň.Çeýe howa çalşygy kanalynyň köplenç ulanylýan birikdiriş usuly ýönekeý, ýöne berk däl we uly howa syzmagy bar.Gaty berk bogunlar we kiçijik howa syzmagy bilen gorag flap bilelikdäki usulyny ulanmak maslahat berilýär, köp sanly gorag flaplary birleşdirmek usuly, nurbat bogun we beýleki usullar bu kemçiligi netijeli ýeňip biler.

C. Tuneliň howa çalşygy kanalynyň zaýalanan bölegini bejeriň we howanyň syzmagyny azaltmak üçin tuneliň şemalladyş kanalynyň iňňe deşigini wagtynda dakyň.

5.1 Tuneliň howa çalşygy kanalynyň ýel garşylygyny peseldiň we täsirli howa göwrümini ýokarlandyryň

Tuneliň şemalladyş kanaly üçin tuneliň şemalladyş kanalynyň dürli ýel garşylygyny azaltmak üçin uly diametrli şemalladyş kanaly ulanylyp bilner, ýöne has möhümi, howa çalşygy enjamlarynyň gurnama hilini ýokarlandyrmakdyr.

5.1.1 Asylýan kanal tekiz, göni we berk bolmaly.

5.1.2 Janköýer rozetkasynyň oky, howa çalşygynyň oky bilen bir okda saklanmalydyr.

5.1.3 Köp mukdarda suw sepýän tunelde, ýygnanan suwy wagtynda boşatmak we goşmaça garşylygy azaltmak üçin aşakdaky suratda görkezilişi ýaly (3-nji surat) suw akdyryjy burun bilen çekilmeli.

qetg

3-nji surat Tuneliň şemalladyş kanalynyň suw akymynyň çyzgysy

5.2 Tuneli hapalamakdan gaça duruň

Janköýerleri gurmak ýagdaýy tuneliň girelgesinden belli bir aralykda (10 metrden az bolmaly däldir) we hapalanan howanyň ýene-de tuneliň içine iberilmezligi üçin howa akymynyň aýlanmagyna we ýeliň ugruna täsirini göz öňünde tutmalydyr. howa çalşygy täsirini peseltmek.

Dowam etmek üçin ……

 

 

 


Iş wagty: 30-2022-nji maý