Wentilýasiýa howasynyň göwrümini hasaplamak we tunel gurluşygynda enjamlary saýlamak (6)

6. Howpsuzlygy dolandyrmak çäreleri

6.1 Metbugat şemaly ulanylanda, eşikleriň, agaç taýaklaryň we ş.m. janköýeriň özüne çekilmezligi we adamlara şikes ýetmezligi üçin, howa çalşygy fanatynyň howa girelgesine gorag örtügi goýulmalydyr.

6.2 Howa geçirijisi, elektrik şikesiniň ýa-da gysga utgaşmanyň döremegine sebäp bolup bilýän, howa çalşygynyň ýagyş suwlary bilen çyglanmagynyň öňüni almak üçin örtük bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

6.3 Metbugat şemaly bolan ýagdaýynda, howa kanalynyň rozetkasynyň ýykylmagynyň we ýeliň täsiri astynda gurluşyk işgärlerini güýçli çişmeginiň we urmagynyň öňüni almak üçin, howa çalşygynyň rozetkasy berk asylmalydyr.

 


Iş wagty: 31-2022-nji maý