Mineerli magdan şemaly kanalynyň diametrini saýlamak (1)

0 Giriş

Infrastrukturany gurmak we ýerasty magdanlary gazmak işinde ösüş ulgamyny döretmek we dag-magdan, kesiş we dikeldiş işlerini geçirmek üçin köp guýulary we ýollary gazmaly.Gazuw-agtaryş işleri geçirilende, gazuw-agtaryş işlerinde emele gelen magdan tozanyny we partlamadan soň emele gelen ýarag tüssesi ýaly hapalanan howany eritmek we çykarmak üçin, howa şertleriniň gowy şertlerini döredýär we işgärleriň howpsuzlygyny we saglygyny, ýerli howa çalşygyny üpjün edýär. sürýän ýüzi talap edilýär.Işleýän ýüzüň howa hilini ýokarlandyrmak üçin ýerli howa çalşygy ulanmak gaty ýygydyr.Adatça bir kelleli ýoluň howa çalşygy ýagdaýy gaty pes we howa çalşygy meselesi gowy çözülmedi.Daşary ýurt ösen magdan tejribesine görä, esasy howa şemalynda degişli diametrli howa çalşygy kanalynyň ulanylmagy ýa-da degişli diametrli howa çalşygy kanalynyň ulanylmagynyň açary bir kelleli ýoluň kesişýän ululygyna baglydyr. .Bu kagyzda, ykdysady howa çalşygy kanalynyň diametri üçin hasaplama formulasy gözlegleriň netijesinde alynýar.Mysal üçin, Fankou gurşun-sink käniniň köp işleýän ýüzi uly göwrümli dizel enjamlaryny we enjamlaryny ulanýar we ýoluň kesişýän meýdany uly.

Magdan şemaly bilen baglanyşykly degişli kitaplara görä, ýerli şemalladyş kanallarynyň diametrini saýlamagyň umumy ýörelgeleri: Howa üpjünçiliginiň aralygy 200 m aralykda we howa üpjünçiliginiň mukdary 2-3 m-den köp bolmadyk ýagdaýynda3/ s, magdan şemaly kanalynyň diametri 300-400mm bolmaly; Howa üpjünçiliginiň aralygy 200-500m bolanda, ulanylýan magdan şemaly kanalynyň diametri 400-500mm; Howa üpjünçiligi aralygy 500-1000m bolsa, ulanylýan magdan şemaly kanalynyň diametri 500-600mm; Howa üpjünçiliginiň aralygy 1000 m-den uly bolsa, magdan şemaly kanalynyň diametri 600-800mm bolmaly.Mundan başga-da, magdan şemaly kanallaryny öndürijileriň köpüsi önümlerini bu aralykda görkezýärler.Şonuň üçin Hytaýda metal we metal däl ýerasty magdanlarda ulanylýan magdan şemaly kanalizasiýa diametri uzak wagtlap 300-600mm aralygynda.Şeýle-de bolsa, uly göwrümli enjamlaryň ulanylmagy sebäpli daşary ýurt magdanlarynda ýoluň kesişýän meýdany uly we ýerli dag şemaly kanallarynyň diametri köplenç uludyr, käbiri 1500 mm-e ýetýär we diametri şahanyň magdan şemaly kanallary, adatça, 600 mm-den gowrakdyr.

Bu kagyzda, magdan şemaly kanallarynyň diametriniň hasaplama formulasy, magdan şemaly kanallarynyň satyn alyş bahasynyň iň pes ykdysady şertlerinde, dag çykaryjy kanal arkaly ýerli howa çalşygynyň elektrik sarp edilişinde we gündelik gurnamada öwrenilýär. we magdan geçiriji kanallaryna hyzmat etmek.Tygşytly howa çalşygy kanalynyň diametri bilen ýerli howa çalşygy has gowy howa çalşygy effektini gazanyp biler.

Dowam etmek üçin…

 

 


Iş wagty: Iýul-07-2022