Mineerli magdan şemaly kanalynyň diametrini saýlamak (3)

(5)

Nirede,E- howa çalşygy wagtynda magdan şemaly kanalynyň sarp edýän energiýasy, W;h- magdan şemaly kanalynyň garşylygy, N / m2;S - magdan şemaly fanatyndan geçýän howa göwrümi, m3/ s.

1.2.3 Mina şemalladyş kanalynyň howa çalşygy elektrik energiýasynyň bahasy

Magdan şemaly kanaly üçin ýyllyk howa çalşygy elektrik tölegi:

(6)

Nirede:C2- magdan şemaly kanalynyň ýyllyk howa çalşygy, CNY;E- şemalladyş wagtynda magdan şemaly fanaty tarapyndan sarp edilýän energiýa, W;T1- gündelik howa çalşygy wagty, sag / d, (alyňT1= 24s / d);T2- ýyllyk howa çalşygy wagty, d / a, (alyňT2= 330d / a);e- howa çalşygy güýjüniň bahasy, CNY / kwh;η1- motor, fan we beýleki enjamlaryň geçiriş netijeliligi;η2- janköýerleriň işleýiş nokadynyň netijeliligi.

(5) formula laýyklykda, degişli parametrler (6) formula bilen çalşylýar we magdan şemaly kanalynyň ýyllyk howa çalşygy elektrik energiýasy:

(7)

1.3 Mina şemaly kanallaryny gurmak we tehniki hyzmat etmek üçin çykdajylar

Magdan şemaly kanalyny oturtmak we tehniki hyzmat etmek üçin çykdajylar, magdan şemaly kanalyny guranyňyzda we saklanyňyzda maddy sarp etmegi we işçileriň zähmet hakyny öz içine alýar.Bahasynyň magdan şemaly kanalynyň satyn alyş bahasyna proporsionaldygyny göz öňünde tutsak, magdan şemaly kanalynyň ýyllyk gurnama we tehniki hyzmat bahasy:

C3= kC1= k (a + bd) L.(8)

Nirede,C3- magdan şemaly kanalynyň ýyllyk gurnama we tehniki hyzmat bahasy, CNY;k- magdan şemaly kanalyny gurmak we hyzmat etmek üçin çykdajy faktory.

1.4 Ykdysady magdan şemaly kanalynyň diametrini hasaplamak formulasy

Magdan şemaly kanallaryny sarp etmegiň umumy bahasy şulary öz içine alýar: magdan şemaly kanalynyň satyn alyş bahasynyň jemi, şemalladylanda magdan şemaly kanalynyň elektrik bahasy we magdan şemaly kanalyny gurmak we tehniki hyzmat etmek bahasy.

(9)

Bölümi almakdüýtgeýän hökmünde magdan şemaly kanalynyň, bu funksional aňlatmanyň ulalmagy:

(10)

Geliňf1(d)= 0, soň

(11)

(11) deňleme, ýerli howa çalşygy üçin tygşytly diametrli magdan şemaly kanalynyň hasaplama formulasydyr.

Dowam etmek üçin…


Iş wagty: Iýul-07-2022