Mineerli magdan şemaly kanalynyň diametrini saýlamak (4)

2. Arza
2.1 Hakyky waka
Howanyň göwrümiQmagdan gazuw-agtaryş ýüzi 3m3/ s, magdan şemaly kanalynyň ýele garşylygy 0. 0045 (N · s)2) / m4, howa çalşygynyň bahasye0. 8CNY / kwh;800 mm diametrli magdan şemaly kanalynyň bahasy 650 CNY / pc, diametri 1000mm bolan şemalladyş kanalynyň bahasy 850 CNY / pc, şonuň üçin alyňb= 65 CNY / m;çykdajy koeffisiýentikkanaly oturtmak we oňa hyzmat etmek 0,3;hereketlendirijiniň geçiriş netijeliligi 0,95, ýerli janköýeriň işleýiş nokadynyň netijeliligi 80%.Magdan şemaly fanatynyň ykdysady diametrini tapyň.

(11) formula laýyklykda magdan şemaly kanalynyň ykdysady diametri aşakdaky ýaly hasaplanyp bilner:

2.2 Dürli howa islegleri üçin ykdysady diametrli magdan şemaly kanal

(11) formula we beýleki parametrlere görä, ykdysady howa şemaly kanalynyň diametrini dürli howa göwrümi bilen hasaplaň.4-nji tablisa serediň.

4-nji tablisa Işleýän ýüzi we tygşytly howa çalşygy kanalynyň diametri üçin zerur bolan dürli howa göwrümleriniň arasyndaky baglanyşyk

Işleýän ýüz üçin zerur howa göwrümi / (m3· S.-1) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5
Ykdysady kanalyň diametri / mm 0.3627 0.5130 0.6283 0.7255 0.8111 0.8886 1.0261 1.1472

4-nji tablisadan tygşytly howa çalşygy kanalynyň diametriniň umumy howa çalşygy kanalynyňkydan has uludygy barada netije çykaryp bolar.Tygşytly diametrli howa çalşygynyň ulanylmagy, işleýän ýüzüň howa göwrümini ýokarlandyrmak, energiýa sarp edilişini azaltmak we howa çalşygy çykdajylaryny azaltmak üçin peýdalydyr.

3. Netije

3.1 Magdan şemaly kanaly ýerli howa çalşygy üçin ulanylanda, şemalladyş kanalynyň diametri magdan şemaly kanalynyň satyn alyş bahasy, magdan şemaly kanalynyň elektrik bahasy we magdan şemaly kanalyny gurmak we tehniki hyzmat etmek bilen baglanyşyklydyr. .Iň pes bahasy bolan iň amatly ykdysady magdan şemaly kanal diametri bar.

3.2 Mina şemalladyş kanalyny ýerli howa çalşygy üçin ulananyňyzda, işleýän ýüzüň talap edýän howa mukdaryna görä, ýerli howa çalşygynyň iň pes bahasyna ýetmek üçin ykdysady diametrli howa çalşygy kanaly ulanylýar we howa çalşygynyň täsiri gowy.

3.3 wayoluň bir bölegi rugsat berse we magdan şemaly kanalynyň satyn alyş bahasy pes bolsa, uly howa göwrümi, kiçi garşylyk we pes howa çalşygy maksadyna ýetmek üçin ykdysady howa çalşygy kanalynyň diametri mümkin boldugyça saýlanmalydyr. işleýän ýüzünde.


Iş wagty: Iýul-07-2022