1% açyklyk faktory poliester suw geçirmeýän gün şöhlesi materialy

1% açyklyk faktory poliester suw geçirmeýän gün şöhlesi materialy

Suw geçirmeýän gün şöhlesiniň materialy, günüň ýokary goragyny we takyk ýylylyk goragyny üpjün etmek bilen içerki görüş hilini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp niýetlenendir.Tehnologiýamyz, hususy we täjirçilik pudaklarynda müşderilere zerurlyklaryna laýyklykda wizual we termiki dolandyryş çözgütleri bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Placeserleri howply UV şöhlelenmesinden goramak üçin rolikli kör dokma önümleri dürli reňklerde, nagyşlarda, açyklykda we gün ýylylygy gazanmak häsiýetlerinde bolýar.Şeýle hem, islendik otaga arassa el degirmek bilen sowatmak we elektrik togy tygşytlamaga kömek edýärler.Perdeler düşürilende-de, dogry perde matasy gündiz yşyklandyryşyny güýçlendirip, daşarky görünmegine mümkinçilik döredip biler.Rolikli kör matalar, dogry görkezilende, jaýyň ýa-da binanyň ýaşaýjylarynyň saglygyny, öndürijiligini, gatnaşygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Önümiň parametrleri

Gün şöhlelerinden goraýan mata tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Model
L1-101 L1-102 L1-103
Kompozisiýa - 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC 30% poliester, 70% PVC
Mata ini cm 200/250/300 200/250/300 200/250/300
Rulonyň uzynlygy m 25-35 25-35 25-35
Reňk - Arassa ak Ak reňkli Çal
Açyk faktor % 1 1 1
Galyňlyk mm 0.6 0.6 0.6
Agram g / m2 460 ± 10 460 ± 10 460 ± 10
Yarüplügiň diametri mm 0.32 x 0.32 0.32 x 0.32 0.32 x 0.32
Arnüplükleriň sany kompýuter / dýuým 64 x 40 64 x 40 64 x 40
Reňk çaltlygy - 8 8 8
Mikroblara garşy işjeňlik synagy - 8 8 8
Fireangyna garşylyk - B2 B2 B2
Formaldegid (GB / T 2912.1-2009MDL = 20m / kg) - ND ND ND
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

◈ Kölege, ýagtylyk we howa çalşygy möhümdir.Päsgelçiliksiz ýapyk howany we daşarky görnüşleri aç-açan görmäge mümkinçilik berýän mahaly, gün radiasiýasynyň 86% -ini ýapyp biler.
◈ izolýasiýa.Gün şöhlesiniň matasy, beýleki matalarda ýok gowy ýylylyk izolýasiýa häsiýetine eýedir, ýapyk kondisionerleriň ulanylyş derejesini ep-esli peseldýär.
U UV garşy kölege matasy UV şöhleleriniň 95% -ine çenli garşy durup biler.
◈ Ojakdan goraýan.Pes we ýokary ýangyna garşylyk her bir ulanyjynyň isleglerini kanagatlandyryp biler.
Ist Çyglylyga garşy.Bakteriýalar köpelip bilmeýär we matanyň galyndylary ýok.
Constant Üznüksiz galýan ululyk.Güneşli matanyň materialy onuň ýumşak däldigini, deformasiýa etmejekdigini we uzak wagtlap tekizligini saklamagyny kesgitleýär.
Clean Arassalamak aňsat;arassa suwda ýuwup bolýar.
Color Gowy reňklilik.

Önümiň artykmaçlyklary

2004-nji ýyldan bäri giň gün şöhlesinden goraýan mata rolikli perdeleri öndürýäris, täze materialdan gün şöhlelerinden goraýan rolikli gözleglerde köp ýyllyk tejribe toplap gelýäris.Zawodymyz takmynan 11,000 m2.Birinji derejeli inçe we doly awtomatiki enjamlar, şeýle hem köp gözegçilik ulgamy.

Hbe5b26c1f3d24955ab986927e068a6606 (1)
Hd2767ae725d44d8d8f02902de5771f271

Gün şöhlelerinden goraýan roliklerimiz penjireler üçin matany örtýär, diňe ýokary hilli senagat çig ýüpek we PVX ulanýarys we matalaryň tekizligini saklamagy we amatsyz howada deformasiýa bolmazlygy üçin ähli çig mal barlanýar.

Penjirämiziň gün şöhlelerinden goraýan matalarymyz iň ýokary derejeli inçe we doly awtomatiki enjamlar, iň ösen granulýator we hemişelik dartyş ulgamy bilen ýasalýar.Matamyzyň ajaýyp öndürijiligi we yzygiderli hili berk bejeriş amallary, ýokary hilli gözegçilik işgärleri we köp kanally gözleg usuly bilen üpjün edilýär.

Hedd91403ac01442a811cb33a9f1f1a24C

Penjirämiziň gün şöhlelerinden goraýan dokma önümleriniň hemmesi berk synagdan geçirildi we iň ýokary pudak standartlaryny kanagatlandyrdy.Mikroblara garşy işjeňlik, ýagtylyga reňklilik, bakteriýalara garşylyk, ýangynyň klassifikasiýasy we beýleki synaglar mysal bolup biler.

PVC örtük materiallary bolan penjireler üçin gün şöhlesinden goraýan roliklerimiz ýaşyl we daşky gurşawy goramak bilen ýasalýar we aldegidlerden, benzoldan, gurşundan we beýleki howply elementlerden gaça durmak bilen, kömelege garşy we çyglylyga garşy funksiýa bar.

Arza

Exhibitiong hall
Fittness room
living room
Office

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER