JULI®Garnituralar we enjamlar

JULI®Garnituralar we enjamlar

JULI®Garnituralar we armaturlar aşa esasy we şaha tunellerini birleşdirmek, şeýle hem öwürmek, azaltmak we kommutasiýa we ş.m. üçin ýerasty magdan tunellerinde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

JULI®Garnituralar we armaturlar PVC çeýe mata, esasy mata hökmünde poliester süýümi we iki tarapynda PVC membranasy bilen örtülip bilner.Poliester süýümi dürli ulanyjy talaplary we gurşawy üçin saýlanyp bilner.PVC membranasy DIN4102 B1, NFPA701, EN13501, DIN75200 we antistatiki häsiýetleri bilen oda çydamly, hemmesi SGS synag netijesi bilen bilelikde.

asma ulgamy

Suspeke asma fin

Iki gezek asma gabyklar

Asma asma patch

Iki gezek asma ýama

Jübütlemek ulgamy

Fermuar birikdirmesi

Velcro jübütligi

Kirpik birikdirmesi

Ahyrky halka birikdirmek

Önümiň parametrleri

JULI®Garnituralar we enjamlar Tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm Gymmatlyk
Diametri mm 300-3000
Bölümiň uzynlygy m 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300
Reňk - Sary, mämişi, gara
Işi togtatmak - Diametri <1800mm, ýekeje asma fin / patch
Diametri ≥1800mm, goşa asma gabyklar / ýamalar
Faceüz ýeňini möhürlemek mm 150-250
Grommet aralygy mm 750
Jübütlemek - Fermuar / Welkro / Polat halka / Kirpik
Fireangyna garşylyk - DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200
Antistatik Ω ≤3 x 108
Gaplamak - Palet
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Main Esasy we şaha tunellerini öwürmek, azaltmak, çalyşmak we birleşdirmek üçin ulanylýar.
◈ fhli armatura gatlakda we spiralda, şeýle hem ýumurtga görnüşinde bolýar.
Various Dürli diametrlerde, konfigurasiýalarda we uzynlykda köp dürli armatur.
F Armaturalaryň ajaýyp çeýeligi siziň şertleriňize doly laýyk gelýär.
Supply Berlen çyzgylar ýa-da nusgalar bilen gaýtadan işlemek kabul ederliklidir.
Both Iki gapdalynda PVX örtükli poliester dokalan ýa-da trikota fabric mata.
Flame garşylygy DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200 standartlaryna laýyk gelýär.
◈ Diametri 200 mm-den 3000 mm aralygynda.Hususylaşdyrma beýleki ölçegler üçin kabul ederliklidir.

Önümiň artykmaçlyklary

PVC çeýe howa şemalladyş kanallaryny we mata öndürmekde 15 ýyllyk tejribe, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan on-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, ýyllyk önümi bilen üç sany birleşdirilen önümçilik liniýasy 10,000 tonnadan gowrak kalendarly membranalardan we her ýylda 15 million inedördül metrden gowrak mata öndürýän üç sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy janköýerleriň kompaniýasyna we içerde we daşary ýurtlarda uly taslamalara uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär.

1
2

Awtomatiki asma fin / patch, mata birleşmek, kanallary kebşirlemek, kebşirleme tikişi hatda we durnukly bolup, kebşirlemegiň durnuklylygyna adam faktorlarynyň täsirini peseldýär.Kebşirlemegiň netijeliligi adaty kebşirleýiş maşynynyňkydan 2-3 esse ýokarydyr we gurşun wagty azalýar.

Kirpikler, ýykylmazlygy üçin awtomatiki enjam bilen dakylýar.

3
4

Vumurtga şemaly kanalynyň esasy baglanyşyklary fermuar we Velcro.Fermuar / Velcro tikilen goşmaça matalar, çyzygyň hemme ýerinde tikin iňňe gözleriniň bolmazlygyny üpjün etmek üçin çeýe kanal korpusyna kebşirlenýär we howanyň syzmagyny azaldýar.Uzyn möhürlenen ýüz ýeňi fermuar ýa-da Velcro bilen örtülýär, ýarylmak howpuny azaldýar.

Çeýe abatlaýyş usullary: ýelim, fermuar bejeriş zolagy, “Velcro” bejeriş zolagy we göçme gyzgyn howa ýaragy.

-14441
5.3
5.2
3.-Repair-Kit1

Aýlyk 20,000 çeýe howa çalşygy turbalary bilen birnäçe awtomatiki kanalizasiýa kebşirleýiş önümçilik liniýalary, kepillendirilen partiýa sargyt wagtyny kepillendirýär.

04
6.2

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

7.11
7.21

Çeýe howa çalşygy üçin Hytaýyň standart taýýarlaýjylaryndan biri hökmünde öňdengörüjilik, ýerasty howa çalşygy howpsuzlygyny öwrenmek, dizaýn etmek we ösdürmäge bagyşlanýar, çeýe howa çalşygy turbasynyň hilini ýokarlandyrmak, hyzmat möhletini uzaltmak, ýygylygyny azaltmak üçin hemişe jogapkärçilik çekýär. çalyşmak we howa çalşygy enjamlarynyň energiýa sarp edilişini azaltmak, şeýle hem önümiň umumy çykdajylaryny gowulandyrmak üçin birlik tunnel bahasyny yzygiderli optimizirlemek.

8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER