JULI®Çeýe ýumurtga ventilyasiýa kanaly

JULI®Çeýe ýumurtga ventilyasiýa kanaly

JULI®ýumurtga howa çalşygy kanaly pes kelleli ýa-da beýikligi çäkli kiçi magdan tunelleri üçin ulanylýar.Uly enjamlaryň ulanylmagyna rugsat bermek üçin baş otagynyň talaplaryny 25% azaltmak üçin ýumurtga görnüşinde ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

JULI®ýumurtga howa çalşygy kanaly esasy mata hökmünde poliester süýümli PVC çeýe matadan ýasalýar we iki tarapynda PVC membranasy bilen örtülýär.Poliester süýümi dürli ulanyjy talaplary we gurşawy üçin saýlanyp bilner.PVC membranasy DIN4102 B1, NFPA701, EN13501, DIN75200 we antistatiki häsiýetleri bilen oda çydamly;hemmesi SGS synag netijesi bilen bilelikde bolýar.

JULI®ýumurtga howa çalşygy kanaly daşarda iki sany asma ganat bilen ýasalýar.Burç müşderiniň islegine görä düzülip bilner.Şeýle hem ýumurtga görnüşini saklamak üçin kanalyň içindäki karabiner çeňňekleri we polat ýüp bilen birikdirilen iki sany asma gabyk bar.

asma ulgamy

Suspeke asma fin

Iki gezek asma gabyklar

Asma asma patch

Iki gezek asma ýama

Jübütlemek ulgamy

Fermuar birikdirmesi

Velcro jübütligi

Kirpik birikdirmesi

Ahyrky halka birikdirmek

Önümiň parametrleri

JULI®Oval ventilyasiýa geçiriji tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm
Diametri mm 450-1650
Bölümiň uzynlygy m 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300
Reňk - Sary, mämişi, gara
Işi togtatmak - Iki gezek susopenison gabyklary / ýamalary
Faceüz ýeňini möhürlemek mm 150-250
Grommet aralygy mm 750
Jübütlemek - Fermuar / Welkro / Polat halka / Kirpik
Fireangyna garşylyk - DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200
Antistatik Ω ≤3 x 108
Gaplamak - Palet
Diametri (mm) Ölçegi (mm)  1
A B
450 650 350
600 850 450
750 1100 550
800 1150 600
900 1300 700
1000 1400 750
1050 1500 800
1200 1700 900
1350 1950 1050
1500 2150 1150
1650 2300 1200
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Low Pes derejeli ýa-da çäkli beýikligi bolan kiçi magdan tunelleri üçin ulanylýar.
◈ uctinghli çekiş we armatura gatlakda we spiralda bar.
Uct Kanal giňişligini ulaltmak arkaly howa akymynyň artmagy.
Sus Asma gabyklaryň içinde kebşirlemek howanyň syzyş derejesini peseldýär.
Both Iki gapdalynda PVX örtükli poliester dokalan ýa-da trikota fabric mata.
Flame garşylygy DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200 standartlaryna laýyk gelýär.
450 450-den 1650mm aralygyndaky diametrler, beýleki ölçegler özleşdirilip bilner.

 2
JULI Flexible Oval Ventilation Duct

Önümiň artykmaçlyklary

PVC çeýe howa şemalladyş kanallaryny we mata öndürmekde 15 ýyllyk tejribe, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan on-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, ýyllyk önümi bilen üç sany birleşdirilen önümçilik liniýasy 10,000 tonnadan gowrak kalendarly membranalardan we her ýylda 15 million inedördül metrden gowrak mata öndürýän üç sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy janköýerleriň kompaniýasyna we içerde we daşary ýurtlarda uly taslamalara uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär.

1
2

Kirpikler, ýykylmazlygy üçin awtomatiki enjam bilen dakylýar.

 

Awtomatiki asma fin / patch, mata birleşmek, kanallary kebşirlemek, kebşirleme tikişi hatda we durnukly bolup, kebşirlemegiň durnuklylygyna adam faktorlarynyň täsirini peseldýär.Kebşirlemegiň netijeliligi adaty kebşirleýiş maşynynyňkydan 2-3 esse ýokarydyr we gurşun wagty azalýar.

3
4

Vumurtga şemaly kanalynyň esasy baglanyşyklary fermuar we Velcro.Fermuar / Velcro tikilen goşmaça matalar, çyzygyň hemme ýerinde tikin iňňe gözleriniň bolmazlygyny üpjün etmek üçin çeýe kanal korpusyna kebşirlenýär we howanyň syzmagyny azaldýar.Uzyn möhürlenen ýüz ýeňi fermuar ýa-da Velcro bilen örtülýär, ýarylmak howpuny azaldýar.

Çeýe abatlaýyş usullary: ýelim, fermuar bejeriş zolagy, “Velcro” bejeriş zolagy we göçme gyzgyn howa ýaragy.

-14441
5.3
5.2
3.-Repair-Kit1

Aýlyk 20,000 çeýe howa çalşygy turbalary bilen birnäçe awtomatiki kanalizasiýa kebşirleýiş önümçilik liniýalary, kepillendirilen partiýa sargyt wagtyny kepillendirýär.

04
6.2

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

7.11
7.21

Çeýe howa çalşygy üçin Hytaýyň standart taýýarlaýjylaryndan biri hökmünde öňdengörüjilik, ýerasty howa çalşygy howpsuzlygyny öwrenmek, dizaýn etmek we ösdürmäge bagyşlanýar, çeýe howa çalşygy turbasynyň hilini ýokarlandyrmak, hyzmat möhletini uzaltmak, ýygylygyny azaltmak üçin hemişe jogapkärçilik çekýär. çalyşmak we howa çalşygy enjamlarynyň energiýa sarp edilişini azaltmak, şeýle hem önümiň umumy çykdajylaryny gowulandyrmak üçin birlik tunnel bahasyny yzygiderli optimizirlemek.

8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň