Sahypa garşy howuz lineri matasy

Sahypa garşy howuz lineri matasy

PVC-e garşy mata kanallar, suw howdanlary, himiki howuzlar, çukurlar, ýangyç guýujy enjamlar, duz kölleri, binalar, poligonlar, içerki hapa suwlary arassalamak we biogaz fermentasiýa baklary üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Howa, nebit burawlamak we duz kölleri ýaly dürli maksatlar üçin deňizden goramak üçin ulanylýan we iki gatly PVC örtükli ýokary güýçli poliester süýümden ýasalan we has uzak ömri bar adaty geomembranlara garanyňda we könelmäge çydamlydyr.

Önüm aýratynlygy

Os Poslama garşylyk.
Ens enseňil we dartyş güýji ýokary.
Ick Wike garşy material
◈ ýangyna garşylyk
Old Gatlama garşylygy
Characters Charactershli nyşanlar dürli ulanyş şertlerine laýyklykda ýöriteleşdirilen wersiýalarda bar.

Önümiň artykmaçlyklary

Material, amaly fon we taslamanyň dizaýn talaplaryna esaslanýan bäş gatly gurluş hökmünde düzülendir:

Birinji gatlak ýörite skelet materialydyr.
Specialörite skelet materialyny ulanyp, skelet materialy kanal matasynyň süňkleri hökmünde ýörite süýüm materialyny ulanýar.Süýüm aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
1. modokary modul, gaty pes gysyş
2. Ajaýyp poslama garşylyk;
3. Agramy, ýokary güýji, şol bir bölümdäki polat simiň güýjüne deň, ýöne polat turbanyň agramynyň bary-ýogy 1/7;
4. Suwuň materialyň içine girmeginiň we oňa zeper ýetmeginiň öňüni alýan wilka garşy.
5. foldokary eplenme garşylygy.
Specialörite dokalan gurluşyň ulanylmagy materialyň uzynlygyna çyzykly gysylmagyny çözýär, bu bolsa galyňlyk ugrunda sesiň giňelmegine öwrülýär.Kompaniýamyzyň synagyna görä, -25 at-da, 25 sagatda ululykda üýtgeşiklik ýok, 80 at 168 sagatda bolsa geometrik ululykda üýtgeşiklik ýok.
Süňk materialynyň ýokary güýji sebäpli, ýerüsti plastmassa materialynyň deformasiýasyna we stresine doly garşy durup biler.

602963503952498969
DSCF0257

Ikinji we üçünji gatlaklar: ýörite baglanyşyk gatlagynyň dizaýny

Heselimleýji tehnologiýa, birmeňzeş ýa-da meňzeş däl zatlaryň ýüzlerini ýelim bilen birleşdirmegiň tehnologiýasydyr.Materiallaryň ýakynlygy bar we tutuşlygyna emele gelýär.

Dördünji we bäşinji gatlak: poslama garşy we sürtülme garşy materiallaryň dizaýny
1. Daşary ýurt funksional ultramelewşe garşy materiallaryň ornaşdyrylmagy, ultramelewşe şöhleleriniň materiallaryň köne häsiýetlerine täsirini ep-esli azaldyp biler.Önüm ultramelewşe şöhlelerini (esasanam tolkun uzynlygy 290-400nm) güýçli siňdirýär we plastmassalary ultramelewşe şöhlelenmesi sebäpli dörän foto-oksidleýji zaýalanmakdan goraýar, şeýlelik bilen önümiň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar we önümiň howa garşylygyny we garrylyga garşylygyny ýokarlandyrýar.
Plastiki garramaga garşylyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin formula ýeňil stabilizatorlary, ultramelewşe sorujylary we sowuga çydamly plastifikatorlary goşar.
2. specialörite syzýan materiallaryň pes temperaturaly ýarylmagyny üýtgetmek üçin daşary ýurt sowuga çydamly üýtgeýjileri ulanmak, pes temperatura şertlerinde önümiň döwülmeginiň öňüni alyp biler.Gowy howa we sowuga garşylygy bar we önümi -20-50 ° C derejesinde saklaýar.ajaýyp berklik, täsir güýji we stres ýarylmagyna garşylyk.

IMG_20120321_103059
IMG_20140123_081316

3. seörite sahypa garşy materiallaryň himiki poslama garşylygyny ýokarlandyrmak üçin daşary ýurt üýtgedilen materiallary hödürläň;şoruň esasy düzüm bölekleri: Na kationlary+, Ca+, Sr.2+;anionlar Cl-, SO42-, Br-, HCO3-, kompaniýamyzda ulanylýan materiallar.Olaryň arasynda çig malyň hiç biri duzuň düzüm bölekleri bilen fiziki ýa-da himiki taýdan reaksiýa bermez we ulanylýan materiallaryň hemmesi inertdir.

4. Ponksion garşylygy ýokarlandyrmak, könelmek garşylygy, flexural garşylyk, berkitmek, gowy gysyş toplumy we materialyň şol bir wagtyň özünde rezin artykmaçlyklary bolmagy üçin daşary ýurt funksional materiallary bilen tanyşdyryň.Öndürijilik rezinden has gowy.

Aboveokardaky dizaýn çözgütleriniň ulanylmagy materialyň zeperlenmesini diňe bir himiki poslama bilen çözmän, eýsem materialyň deformasiýasyna we deşilmegine garşylygy çözmek üçin köp gatlakly gurluşy has akylly ulanýar.Dizaýn, materialyň kebşirleýiş tikişiniň näsazlygy kanagatlanarly çözülmegi üçin üýtgeýän material temperaturasynyň deformasiýa meselesini çözýär.Aboveokardaky dizaýn ýörelgeleriniň ýerine ýetirilip bilinjekdigi we ýokary uýgunlaşdyrylandygy subut edildi.Bu önümiň aýratynlyklary, dürli materiallaryň özboluşly aýratynlyklary bilen organiki taýdan birleşdirilip, ýörite sahypa garşy birleşýän material emele getirýär.Bäş gatly gurluşlaryň hemmesi ýokary temperaturaly gyzgyn eritme usuly bilen emele gelýär.Önüm ahyrsoňy tutuşlygyna emele gelse-de, her bir işleýän gatlagyň öz zähmet we roly bölünişi bolup, önümiň syzmagyna we könelmegine garşy häsiýetleri, howa garşylygy, ownuk deformasiýa we beýleki häsiýetleri üpjün etmek üçin umumy synergistik täsiri emele getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER