PVC pyçak örtükli ýük maşynynyň örtük matasy

PVC pyçak örtükli ýük maşynynyň örtük matasy

Uckük awtoulag örtügi matasy, günüň we ýeliň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýük awtoulaglaryny, awtoulaglary we ş.m. ýapmak üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Uckük awtoulag örtügi matasy, pyçak örtügi arkaly ýokary güýçli senagat poliester süýümlerinden we PVX membranalaryndan ýasalýar.Mata ýük awtoulaglarynda ýa-da gaýyk düşeginden goramak üçin ulanylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Uckük awtoulag örtügi mata Tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm Model Executiveerine ýetiriji standart
400G 420G 500G 650G SMD51-40
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl, gök, ýaşyl, ak, -
Esasy mata Denier 500D * 1000D 500D * 1000D 1000D * 1300D 1000D * 1100D 500D * 840D -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 2000/1800 2000/1800 2000/2000 2800/2500 2000/1800 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 240/180 240/185 320/300 300/350 240/185 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 70 70 70 120 70 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Garrylyga garşy
◈ UV goragy
Pressure pressureokary basyşa garşylyk
Air Ajaýyp howa geçirijiligi
Weather Howanyň berk garşylygy
Heat Ajaýyp ýylylyk siňdirişi
◈ ýangyna garşylyk
◈ Uzak ömri
Up Gurmak ýönekeý.
◈ Charactershli nyşanlary dürli ulanyjy gurşawynyň zerurlyklaryna laýyklaşdyryp bolýar.

Önümiň artykmaçlyklary

Öňden görüjilik, gyzyl palçyk biogaz matasyny öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplady, güýçli ylmy gözleg topary, hünärmen kollejleri gutaran on gowrak in engineeringener we tehniki işgär we dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokaldy.Her ýyl 10,000 tonnadan gowrak dürli görnüşli senenama filmleri we ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak matalar bilen.

1
2

Süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan PVC çeýe mata çenli, öňdengörüjilik doly önümçilik zynjyryna eýedir. Ulgamyň aç-açan artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we dürli şertlerde müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän ähli esasy görkezijileri hemmetaraplaýyn deňleşdirýär.Ulanyjylary iň ygtybarly we iň tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Öňden görüjilik, köpçülikleýin satyn almalary we şahsylaşdyrylan özleşdirmeleri kabul edýär.Önümiň uzak ömri bar, gün şöhlesine we ýele çydamly we aşakdaky peýdalary bar: ýokary güýç, güýçli çeýeligi, kislota we aşgar garşylygy, güýçli sowuga garşylyk, bukulma garşylygy, ýokary reňk çaltlygy, owadan we çydamly we ş.m. .

3
4

Öňden görüjilik, arkan, kirpik we gaýtadan işlemek üçin zerur bolan beýleki esbaplar bilen üpjün edýär.Bir gezeklik satyn almak, amatly we çalt.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň