Çeýe biogaz siňdiriji sumka matasy

Çeýe biogaz siňdiriji sumka matasy

Biogaz siňdiriji mata adam we haýwan zaýalaryny, lagym we beýleki materiallary ýygnamak we gaýtadan işlemek üçin biogaz fermentasiýa enjamlarynyň dürli görnüşlerine we ululyklaryna öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Biogaz siňdiriji mata, laminasiýa prosesi arkaly ýokary güýçli senagat poliester süýümlerinden we PVX membranalaryndan ýasalýar.Gyzyl palçygyň düzümi sebäpli, adaty PVC biogaz siňdirijilerine garanyňda has howa çydamly, UV çydamly, ýangyna garşy, howa çydamly we pes temperatura çydamly aýratynlyklara eýe.Umuman, gije bilen gündiziň arasynda uly temperatura tapawudy bolan ýerlerde ulanmak üçin has amatlydyr.

Önümiň parametrleri

Biogaz halta mata tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Model Executiveerine ýetiriji standart
ZQ70 ZQ90 ZQ120 SCYY90
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl palçyk, Gök, Goşun ýaşyl, Ak -
Galyňlyk mm 0.7 0.9 1.2 0.9 -
Ini mm 2100 2100 2100 2100 -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 2700/2550 3500/3400 3800/3700 4500/4300 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 350/300 450/400 550/450 420/410 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 100 100 120 100 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Kislota we aşgar poslama garşylyk 672s Daş görnüşi çişirilmeýär, ýarylmaýar, delaminasiýa we deşik ýok FZ / T01008-2008
Dartyş ýüküň saklanyş tizligi ≥90%
Sowuk garşylyk (-25 ℃) Surfaceer ýüzünde hiç hili çatryk ýok
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Garrylyga garşy
◈ UV goragy
Pressure pressureokary basyşa garşylyk
Air Ajaýyp howa geçirijiligi
Weather Howanyň berk garşylygy
Heat Ajaýyp ýylylyk siňdirişi
◈ ýangyna garşylyk
◈ Uzak ömri
Up Gurmak ýönekeý
◈ Charactershli nyşanlary dürli ulanyjy gurşawynyň zerurlyklaryna laýyklaşdyryp bolýar

Önümiň artykmaçlyklary

Öňden görüjilik, gyzyl palçyk biogaz matasyny öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplady, güýçli ylmy gözleg topary, hünärmen kollejleri gutaran on gowrak in engineeringener we tehniki işgär we dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokaldy.Her ýyl 10,000 tonnadan gowrak dürli görnüşli senenama filmleri we ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak matalar bilen.

1
2

Süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan PVC çeýe mata çenli, öňdengörüjilik doly önümçilik zynjyryna eýedir. Ulgamyň aç-açan artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we dürli şertlerde müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän ähli esasy görkezijileri hemmetaraplaýyn deňleşdirýär.Ulanyjylary iň ygtybarly we iň tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Gyzyl palçyk biogaz siňdiriji mata, adaty biogaz matasyna garanyňda UV çydamly, ýagtylyga çydamly, poslama garşy we okislenmä garşy has gowy gyzyl palçyk materialyny kabul edýär.Biogaz siňdirijileri ulananyňyzda gündiz bilen gijäniň arasynda uly temperatura tapawudy we açyk açyk UV arasynda ýerler üçin amatlydyr.Howa garşylygy gowy we biogaz siňdirijileriniň ömrüni 5-10 ýyl uzaldýar.

3
4

Gyzyl palçyk biogaz siňdiriji matanyň agramy ýeňil we daşamak aňsat.Bahasy adaty kerpiç-beton biogaz tankyndan we FRP biogaz tankyndan azyndan 50% arzan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER