Çagalaryň çişirilýän gala matasy

Çagalaryň çişirilýän gala matasy

Çişirilýän oýunjak mata, çişirilýän galalary, suw güýmenje desgalaryny, çişip boljak oýunjaklary we açyk reňkli, daşky gurşawy goramak we zäherli däl önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Çişirilýän oýunjak matasy, laminasiýa prosesi arkaly ýokary güýçli senagat poliester süýümlerinden we PVX membranalaryndan ýasalýar.Dürli ýapyk ýa-da açyk dynç alyş desgalarynda ulanylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Çişirilýän oýunjak matasy Tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm Mata görnüşi Executiveerine ýetiriji standart
QM38 QM45 CQ65 CQ90
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl, sary, gök, ýaşyl, ak, çal -
Galyňlyk mm 0.38 0.45 0.65 0.9 -
Ini mm 2100 2100 2100 2100 -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 1400/1250 2400/2100 2800/2600 3500/3500 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 120/100 340/300 300/200 300/200 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 50 70 100 100 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Arza çişirilen gala Suw güýmenje enjamlary -
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

◈ UV goragy
Air Ajaýyp howa geçirijiligi
◈ ýangyna garşylyk
◈ Suw geçirmeýän we hapa garşy
◈ açyk reňkde
◈ Howpsuz we zäherli däl
Ex Tolkunsyz yssyz
Characters Charactershli nyşanlar dürli ulanyş şertlerine laýyklykda ýöriteleşdirilen wersiýalarda bar

Önümiň artykmaçlyklary

Öňdengörüjilik, suw halta mata öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplady, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan on-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär we dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper., 000yllyk önümi 10 000 tonnadan gowrak dürli senenamaly filmler we ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak 3 sany birleşdirilen önümçilik liniýasy;

1
2

Süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan başlap, PVC çeýe mata çenli, öňdengörüjilik doly önümçilik zynjyryna eýedir. Ulgamyň artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we dürli gurşawda müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän ähli esasy görkezijileri hemmetaraplaýyn deňleşdirýär.Ulanyjylary iň ygtybarly we iň tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Çişirilýän oýunjak matasy, örtük prosesini ulanyp, matanyň ýokary güýji, oňat berkligi, howanyň berkligi, dürli spesifikasiýa we şekilleriň uly mahabat modelleri, uly çişirilýän oýunjaklar, tolkun howzy, el degirilen gaýyklar gaýyklar we beýleki suw güýmenjeleri.

3
4

Çişirilýän mata, dürli şekilli önümleri öndürmek üçin ulanyp boljak kesmek we gyzdyrmak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER