PVC membrananyň gurluşy materialy

PVC membrananyň gurluşy materialy

PVC membrananyň gurluş matasy transport, sport, landşaft, iş, kölege, daşky gurşawy goramak, saklamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

PVC membrana materiallarynyň hyzmat möhleti, adatça, 7-15 ýyl.PVC membrana materiallarynyň öz-özüni arassalamak meselesini çözmek üçin PVDF membranasy materialy diýlip atlandyrylýan PVC örtügine PVDF (poliwiniliden ftorid sirkelik kislotasy rezin) örtülýär.

Önüm aýratynlygy

Weight agramda ýeňil
Se Ajaýyp seýsmiki öndürijilik
Light lightagtylygyň gowy geçirilmegi
◈ ýangyna garşylyk we ýokary temperatura garşylyk
◈ Öz-özüňi arassalamak

Önümiň artykmaçlyklary

Öňden görüjilik, 15 ýyldan gowrak suw halta mata öndürmek tejribesi, güýçli ylmy gözleg topary, in engineeringener we tehniki işgärler boýunça 10-dan gowrak hünärmen kolleji we 3 sany birleşmäniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamyna eýe. önümçilik liniýalary.Her dürli kalendarlaşdyrylan filmiň ýyllyk önümçiligi 10,000 tonnadan gowrak, matanyň ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak.

1
2

Öňden görüjilik, süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan PVC çeýe matalara çenli doly önümçilik zynjyryna eýedir.Bu ulgamyň artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we esasy görkezijiler hemme taraplaýyn deňagramlaşdyrylýar, bu bolsa dürli şertlerde müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Ulanyjylary iň ygtybarly we tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Döredijilik giňişlik çözgütleri bilen üpjün etmek we müşderileriň şahsy zerurlyklaryny doly esbaplar bilen üpjün etmek üçin öňdengörüjilikli önümler.Accessorieshli esbaplar, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp, örtügiň işleýşini we ulanylyşyny ýokarlandyrýar.

dsa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER