PVC çeýe çadyrdan ýasalan mata

PVC çeýe çadyrdan ýasalan mata

Çadyr matasy dürli çadyrlara gaýtadan işlenýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Çadyr matasy laminasiýa prosesi arkaly ýokary güýçli senagat poliester süýümlerinden we PVX membranalaryndan ýasalýar.esasan senagat ammary, logistika paýlanyşy, toý banketleri, sergiler, sport çäreleri, syýahatçylyk we dynç alyş üçin açyk wagtlaýyn çäre çadyrlary, işewürlik ýygnaklary, dabaralar we betbagtçylyklardan halas etmek üçin üpjün edilýär.

Önümiň parametrleri

Uckük awtoulag örtügi mata Tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm Model Executiveerine ýetiriji standart
SM11 SM12 SM21 SM22 SM23
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl, gök, ýaşyl, ak -
Tamamlanan agram g / m2 390 ± 30 430 ± 30 540 ± 30 680 ± 30 840 ± 30 -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 800/600 600/800 1200/1000 2100/1700 2200/1800 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 80/190 150/170 180/200 300/400 320/400 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 20 20 25 25 25 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Garrylyga garşy
◈ UV goragy
Weather Howanyň berk garşylygy
Heat Ajaýyp ýylylyk siňdirişi
◈ ýangyna garşylyk
◈ Suw geçirmeýän we hapa garşy
Color Reňkde açyk
◈ Uzak ömri
Set Gurnamak ýönekeý
Characters Charactershli nyşanlar dürli ulanyş şertlerine laýyklykda ýöriteleşdirilen wersiýalarda bar.

Önümiň artykmaçlyklary

Öňden görüjilik, 15 ýyldan gowrak suw halta mata öndürmek tejribesi, güýçli ylmy gözleg topary, in engineeringener we tehniki işgärler boýunça 10-dan gowrak hünärmen kolleji we 3 sany birleşmäniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamyna eýe. önümçilik liniýalary.Her dürli kalendarlaşdyrylan filmiň ýyllyk önümçiligi 10,000 tonnadan gowrak, matanyň ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak.

1
2

Öňden görüjilik, süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan PVC çeýe matalara çenli doly önümçilik zynjyryna eýedir.Bu ulgamyň artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we esasy görkezijiler hemme taraplaýyn deňagramlaşdyrylýar, bu bolsa dürli şertlerde müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Ulanyjylary iň ygtybarly we tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Tarpaulin, çydamly ýelimleýji häsiýetine eýe bolan iki taraplaýyn PVX örtükli sintetiki süýüm matadan ýasalýar.Kebşirlenen mata, hatda tupan we ýygy-ýygydan işlemek ýaly agyr şertlerde-de kebşäniň möhürleme derejesine täsir etmezden, köp dartgynlyga çydap biler.Pigment PVC örtügine gönüden-göni çümdürilendigi sebäpli, mata reňkini täze ýaly açyk saklap biler.Poslama garşy, galyplara garşy, ultramelewşe we ýangyny saklaýjy häsiýetler halkara ülňülerine laýyk gelýär.

3
4

Döredijilik giňişlik çözgütleri bilen üpjün etmek we müşderileriň şahsy zerurlyklaryny doly esbaplar bilen üpjün etmek üçin öňdengörüjilikli önümler.Accessorieshli esbaplar, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp, örtügiň işleýşini we ulanylyşyny ýokarlandyrýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň