JULI®Antistatiki ventilyasiýa kanaly

JULI®Antistatiki ventilyasiýa kanaly

Işlemek ýa-da ulanmak wagtynda ekologiýa taýdan arassa edýän VOK ýok.

 

JULI®antistatik howa çalşygy kanaly ýokary konsentrasiýaly ýer astynda giňden ulanylýar.Matanyň antistatiki aýratynlyklary, statiki elektrik togunyň uçup, ýangynyň döremeginiň öňüni alyp biler.Howa geçiriji kanal daşardan arassa howa we tükeniksiz howany we ýerasty zäherli gazlary getirer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

JULI®antistatik howa çalşygy kanaly, esasan, kömür känleri we tuneller ýaly ýerasty ýokary konsentrasiýa gazy üçin niýetlenendir.Antistatiki kanal matasy ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlemek we ulanmak wagtynda hiç hili VOK çykarmaýan, işçiler üçin howpsuz we antistatiki bahany 3x10 derejesinde durnuklaşdyrýan suw esasly ýerüsti material bilen bejerilýär.6Ω.

JULI-iň ýangyna garşylygy®antistatik howa çalşygy kanaly DIN4102 B1, NFPA701, EN13501, DIN75200 we ähli ýangyna garşylyk SGS synag netijesi bilen bilelikde bolýar.Fireangyn ýüze çykanda, ýokary alaw saklaýjy adam bedenine zyýan berip biljek howply we zyýanly gazlary çäklendirmäge kömek edip biler.

asma ulgamy

Suspeke asma fin

Iki esse asma gabyklar

Asma asma patch

Iki gezek asma ýama

Jübütlemek ulgamy

Fermuar birikdirmesi

Velcro jübütligi

Kirpik birikdirmesi

Ahyrky halka birikdirmek

Önümiň parametrleri

JULI®Antistatiki ventilyasiýa kanalizasiýa tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Gymmatlyk
Diametri mm 300-3000
Bölümiň uzynlygy m 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300
Reňk - Sary, mämişi, gara
Işi togtatmak - Diametri <1800mm, ýekeje asma fin / patch
Diametri ≥1800mm, goşa asma gabyklar / ýamalar
Faceüz ýeňini möhürlemek mm 150-250
Grommet aralygy mm 750
Jübütlemek - Fermuar / Welkro / Polat halka / Kirpik
Fireangyna garşylyk - DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200
Antistatik Ω ≤3 x 108
Gaplamak - Palet
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Tox Zäherli gazyň ýokary konsentrasiýasy bolan tuneller we magdan gazmak üçin ulanylýar.
◈ uctinghli çekiş we armatura gatlakda, spiralda we ýumurtga görnüşinde hem bar.
Standard Adaty reňk gara, ýöne beýleki reňkler düzülip bilner.
Irt Howa geçirijilik tikişleri we grommetler lehimlenýär, netijede sürtülme az bolýar.
Both Iki gapdalynda PVX örtükli poliester dokalan ýa-da trikota fabric mata.
Flame garşylygy DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200 standartlaryna laýyk gelýär.
200 Düzeltmek 200 mm-den 3000 mm aralygynda bolýar.
TB Bölümiň uzynlygy TBM üçin ýörite işlenip düzülende 200m, 300m ýa-da has uzyn bolup biler we ömri 5 ýyldan 10 ýyla çenli bolup biler.

JULI® Antistatic Ventilation Duct

Önümiň artykmaçlyklary

Bu kompaniýa, PVC çeýe howa şemaly kanallaryny we matalary öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplady, güýçli ylmy gözleg topary, hünär derejesi bolan 10-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, 3 sany birleşdirilen önümçilik liniýasy annualyllyk önümçiligi 10 000 tonnadan gowrak kalendrlenen membranalaryň we ýyllyk çykarylyşy 15 million inedördül metrden gowrak matanyň 3 sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy, muşdaklaryň kompaniýasy we öýde uly taslamalar üçin uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär we daşary ýurtlarda.

1
2

Awtomatiki asma fin / patch, mata birleşmek, kanallary kebşirlemek, kebşirleme tikişi hatda we durnukly bolup, kebşirlemegiň durnuklylygyna adam faktorlarynyň täsirini peseldýär.Kebşirlemegiň netijeliligi adaty kebşirleýiş maşynynyňkydan 2-3 esse ýokarydyr we gurşun wagty azalýar.

Kirpikler, ýykylmazlygy üçin awtomatiki enjam bilen dakylýar.

3
4

Antistatiki howa çalşygy kanalynyň esasy baglanyşyklary fermuar we Velcro.Fermuar / Velcro tikilen goşmaça matalar, çyzygyň hemme ýerinde tikin iňňe gözleriniň bolmazlygyny üpjün etmek üçin çeýe kanal korpusyna kebşirlenýär we howanyň syzmagyny azaldýar.Uzyn örtülen ýüz ýeňi fermuar ýa-da Velcro bilen örtülýär, ýarylmak howpuny azaldýar.

Çeýe bejeriş usullaryna ýelim, fermuar bejeriş zolagy, “Velcro” bejeriş zolagy we göçme gyzgyn howa ýaragy girýär.

-14441
5.3
5.2
3.-Repair-Kit1

Aýlyk 20,000 çeýe howa çalşygy turbalary bilen birnäçe awtomatiki kanalizasiýa kebşirleýiş önümçilik liniýalary, kepillendirilen partiýa sargyt wagtyny kepillendirýär.

04
6.2

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

7.11
7.21

Çeýe howa çalşygy üçin Hytaýyň standart taýýarlaýjylaryndan biri hökmünde öňdengörüjilik, ýerasty howa çalşygy howpsuzlygyny öwrenmek, dizaýn etmek we ösdürmäge bagyşlanýar, çeýe howa çalşygy turbasynyň hilini ýokarlandyrmak, hyzmat möhletini uzaltmak, ýygylygyny azaltmak üçin hemişe jogapkärçilik çekýär. çalyşmak we howa çalşygy enjamlarynyň energiýa sarp edilişini azaltmak, şeýle hem önümiň umumy çykdajylaryny gowulandyrmak üçin birlik tunnel bahasyny yzygiderli optimizirlemek.

8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň