JULI®Spiral ventilyasiýa ýoly

JULI®Spiral ventilyasiýa ýoly

JULI®spiral şemallaşdyryş kanaly ýygy-ýygydan ýerasty polo positiveitel we otrisatel basyşlarda ulanylýar we daşardan howa urup, içerden çykýan howany çykaryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

JULI®spiral şemallaşdyryş kanaly berkidilen polat sim ýaly oňat çeýeligi bolan marganes polatdan ýasalýar we ýeriň aşagyndaky tirsek ýaly howa urmagy üçin oňyn basyşda ulanylyp bilner.Öňden görüjilikde ýörite kebşirleýiş enjamy, oňat görnüşi we ajaýyp bukulma öndürijiligi bilen ýasalýar.Howa çalşygy wagtynda, stres tekiz we birmeňzeş bolup, üflenmek howpy bolmazdan has uly basyş edip biler.JULI®spiral şemaly kanal, negatiw basyş we içindäki tunelden tükeniksiz howa üçin hem ulanylyp bilner.Güýçlendirilen polat sim, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary howa çykarmak basyşyny goldap biljek sowuk polatdan ýasalýar.

JULI-iň ýangyna garşylygy®tuneliň howa çalşygy kanaly DIN4102 B1, NFPA701, EN13501, DIN75200 we ähli ýangyna garşylyk SGS synag netijesi bilen bilelikde bolýar.Fireangyn ýüze çykanda, ýokary alaw saklaýjy adam bedenine zyýan berip biljek howply we zyýanly gazlary çäklendirmäge kömek edip biler.

Önümiň parametrleri

JULI®Spiral ventilyasiýa geçiriji tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm Gymmatlyk
Diametri mm 300-2500
Bölümiň uzynlygy m 5, 10
Reňk - Sary, mämişi, gara
Işi togtatmak - Diametri <1800mm, ýekeje asma halka
Diametri ≥1800mm, goşa asma halka
Asma halka aralygy mm 200-600
Polat halkanyň diametri mm 5-10
Adaty meýdança mm 100-300
Faceüz ýeňini möhürlemek mm 150-250
Jübütlemek - Fermuar / Welkro / Polat halka / Kirpik
Fireangyna garşylyk - DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200
Antistatik Ω ≤3 x 108
Gaplamak - Palet
Aboveokardaky bahalar ortaça 10% çydamlylyga ýol açýar.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

High negativeokary negatiw we polo positiveitel basyş we tirsek ulanmak üçin niýetlenendir.
Spring Bahar polat sim / aýratyn polat halka (ahyrky halka), tikişler we PVX profil bilen kebşirlenen howa geçirijiligi, içki ýüzi tekiz, pes sürtülme ýitgisi bilen berkidilen spiral.
◈ uctinghli çekiş we armatura ýumurtga görnüşinde bar.
◈ Düzümi 400 mm-den 2100 mm aralygynda özleşdirmek mümkindir.
Flame garşylygy EN13501 / DIN4102 B1 / NFPA701 / DIN75200 laýyk gelýär.
◈ Adaty uzynlyk, 5 m, 10 m, 15m ýa-da 20m.
Ant Antistatiki aýratynlyk (3x10)8Ω) islege bagly däl.Antistatiki ýerüsti bejermek üçin ulanylýan täze işlenip düzülen suw esasly material, gaýtadan işlemekde we ulanmakda VOC goýberilmezden daşky gurşawy goraýjy materialdyr we işçiler üçin hem sagdyn.Antistatiki bahany 3x10 derejesinde durnuklaşdyrýar6Ω.

dsqas

Önümiň artykmaçlyklary

PVC çeýe howa şemalladyş kanallaryny we mata öndürmekde 15 ýyllyk tejribe, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan on-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, ýyllyk önümi bilen üç sany birleşdirilen önümçilik liniýasy 10,000 tonnadan gowrak kalendarly membranalardan we her ýylda 15 million inedördül metrden gowrak mata öndürýän üç sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy janköýerleriň kompaniýasyna we içerde we daşary ýurtlarda uly taslamalara uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär.

1
2

Awtomatiki, mata birleşmek, kanallary kebşirlemek, kebşirleme tikişi hatda durnukly bolup, adam faktorlarynyň kebşirlemegiň durnuklylygyna täsirini peseldýär.Kebşirlemegiň netijeliligi adaty kebşirleýiş maşynynyňkydan 2-3 esse ýokarydyr we gurşun wagty azalýar.

Asma halka, kanalyň göterijilik ukybyny ep-esli ýokarlandyrýan polat sim bilen berkitmek arkaly oturdylýar.

3
4(
4

PVC mata we PVC profil, dürli howa çalşygy talaplaryna laýyklykda könelişme zolaklary hökmünde ýasalýar.

Spiral howa çalşygy kanaly fermuar, Welkro, kirpik ýa-da polat halka bilen birleşdirilýär.Fermuar / velkro / kirpik tikilen goşmaça matalar, geçirijiniň hemme ýerinde tikin iňňe gözleriniň bolmazlygyny üpjün etmek üçin çeýe kanal korpusyna kebşirlenýär we howanyň syzmagyny azaldýar.Möhürli ýüz ýeňi fermuar ýa-da Velcro bilen örtülýär, ýarylmak howpuny azaldýar.

Çeýe abatlaýyş usullary: fermuar bejeriş zolagy, Velcro abatlaýyş zolagy we göçme gyzgyn howa ýaragy.

-14441
5.3
5.2
3.-Repair-Kit1
7

Birnäçe awtomatiki geçiriji kebşirleýiş önümçilik liniýalary, aýda 20,000 çeýe howa çalşygy turbalary bilen kepillendirilen partiýa sargyt wagty.

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

8

Arza

7a174a6f6d4e6cf00d3a34799f926a6
1ef247053ae0005052bc77675b9ba1a
92deee2c547b3a177f38b53d9771459

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň