Iýul®Layflat howa çalşygy

Iýul®Layflat howa çalşygy

JULI®layflat tuneli şemalladyş kanaly, köplenç tuneliň daş-töweregindäki öwüsýän howa (polo positiveitel basyş) bilen ulanylýar, bu tunnel taslamasy üçin işçiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýeterlik arassa howa üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Öňden görüjilik, önümiň hiliniň durnuklylygyny, çykdajylaryň netijeliligini, hyzmat möhletini we daşky gurşawyň uýgunlaşmagyny üpjün etmek üçin möwsüme, ulanyşa we öndürijilige esaslanyp düzülip bilinýän ýokary hilli PVC çeýe howa çalşygy kanal membranasynyň kompozisiýalaryny garaşsyz gözleg we işläp düzýär.

JULI-iň ýangyna garşylygy®tuneliň howa çalşygy kanaly DIN4102 B1, NFPA701, EN13501, DIN75200 we ähli ýangyna garşylyk SGS synag netijesi bilen bilelikde bolýar.Fireangyn ýüze çykanda, ýokary alaw saklaýjy adam bedenine zyýan berip biljek howply we zyýanly gazlary çäklendirmäge kömek edip biler.

“Foresight” tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen awtomatiki önümçilik liniýasy, uzynlygy 100 m, 200 m we 300 m uzynlykdaky kanal bölümleriniň önümçiligini amala aşyryp biler, şol sanda kebşirleýiş asma fin / patch, kebşirleýji kanal korpusy, eplemek we ş.m. önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar. we tuneliň howa çalşygy kanalynyň howa syzyş tizligini peseldýär.

asma ulgamy

Suspeke asma fin

Iki sany asma gabyk

Asma asma patch

Iki sany asma ýama

Jübütlemek ulgamy

Fermuar birikdirmesi

Velcro jübütligi

Kirpik birikdirmesi

Ahyrky halka birikdirmek

Önümiň parametrleri

JULI®Layflat ventilyasiýa geçiriji tehniki spesifikasiýa
Haryt Bölüm Gymmatlyk
Diametri mm 300-3000
Bölümiň uzynlygy m 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300
Reňk - Sary, mämişi, gara
Işi togtatmak - Diametri <1800mm, ýekeje asma fin / patch
Diametri ≥1800mm, iki sany asma gabyk / ýama
Faceüz ýeňini möhürlemek mm 150-250
Grommet aralygy mm 750
Jübütlemek - Fermuar / Welkro / Polat halka / Kirpik
Fireangyna garşylyk - DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200
Antistatik Ω ≤3 x 108
Gaplamak - Palet
Aboveokardaky bahalar ortaça 10% çydamlylyga ýol açýar.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Positive Pozitiw basyş goşundylary üçin, ýelekli howa çalşygy kanallary idealdyr.
◈ ucthli çekiş we armatura spiral we ýumurtga görnüşinde bolýar.
Irt Howa geçirijilik tikişleri we grommetler lehimlenýär, netijede sürtülme az bolýar.
Both Iki gapdalynda PVX örtükli poliester dokalan ýa-da trikota fabric mata.
Flame garşylygy DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200 standartlaryna laýyk gelýär.
◈ Düzeltmek 300 mm-den 3000 mm aralygynda bolýar.
10 Adaty uzynlygy 10 m, 20 m, 50 m, 100 m ... TBM üçin ýörite işlenip düzüldi.Bölümiň uzynlygy 200 m, 300 m, hatda ondanam uzyn bolup biler we ömri 5 ýyldan 10 ýyla çenli bolup biler.

JULI® Layflat Ventilation Ducting

Önümiň artykmaçlyklary

PVC çeýe howa şemalladyş kanallaryny we mata öndürmekde 15 ýyllyk tejribe, güýçli ylmy gözleg topary, ýokary hünär derejesi bolan on-dan gowrak in engineeringener we tehniki işgär, 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokma enjamy, ýyllyk önümi bilen üç sany birleşdirilen önümçilik liniýasy 10,000 tonnadan gowrak kalendarly membranalardan we her ýylda 15 million inedördül metrden gowrak mata öndürýän üç sany awtomatiki kebşirleýiş önümçilik liniýasy janköýerleriň kompaniýasyna we içerde we daşary ýurtlarda uly taslamalara uzak möhletleýin goldaw we hyzmatlar berýär.

fewdsgf
2

Awtomatiki asma fin / patch, mata birleşmek, kanallary kebşirlemek, kebşirleme tikişi hatda we durnukly bolup, kebşirlemegiň durnuklylygyna adam faktorlarynyň täsirini peseldýär.Kebşirlemegiň netijeliligi adaty kebşirleýiş maşynynyňkydan 2-3 esse ýokarydyr we gurşun wagty azalýar.

Kirpikler, ýykylmazlygy üçin awtomatiki enjam bilen dakylýar.

3
4

Layflat tuneli şemalladyş kanalynyň esasy baglanyşyklary fermuar we Velcro.Fermuar / Velcro tikilen goşmaça matalar, çyzygyň hemme ýerinde tikin iňňe gözleriniň bolmazlygyny üpjün etmek üçin çeýe kanal korpusyna kebşirlenýär we howanyň syzmagyny azaldýar.Uzyn möhürlenen ýüzi fermuar ýa-da Velcro bilen örtülýär we ýarylmagy howpuny azaldýar.ýykylmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki enjam bilen berkidilen.

Çeýe abatlaýyş usullary: fermuar bejeriş zolagy, Velcro abatlaýyş zolagy we göçme gyzgyn howa ýaragy.

Aýlyk 20,000 çeýe howa çalşygy turbalary bilen birnäçe awtomatiki geçiriji kebşirleýiş önümçilik liniýalary, kepillendirilen partiýa sargyt wagtyny kepillendirýär.

04
6.2

Palet gaplamak, sargyt mukdaryna we konteýneriň ululygyna görä dizaýn ediler, transport çykdajylaryny tygşytlamaga synanyşar.

7.11
7.21

Çeýe howa çalşygy üçin Hytaýyň standart taýýarlaýjylaryndan biri hökmünde öňdengörüjilik, ýerasty howa çalşygy howpsuzlygyny öwrenmek, dizaýn etmek we ösdürmäge bagyşlanýar, çeýe howa çalşygy turbasynyň hilini ýokarlandyrmak, hyzmat möhletini uzaltmak, ýygylygyny azaltmak üçin hemişe jogapkärçilik çekýär. çalyşmak we howa çalşygy enjamlarynyň energiýa sarp edilişini azaltmak, şeýle hem önümiň umumy çykdajylaryny gowulandyrmak üçin birlik tunnel bahasyny yzygiderli optimizirlemek.

8

Arza

Gaoligong Mountain TBM Tunnel Project in Yunan
EH(ERHE) water diversion project
Arun-III hydropower project in Nepal
SK M project     in UAE
Yellow River Tunnel Project in Jinan

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň