JULI®Tunel / Mina ventilyasiýa matasy

JULI®Tunel / Mina ventilyasiýa matasy

JULI®Tunel / Mina ventilyasiýa geçiriji mata, esasan, ýerasty howa çalşygy üçin ulanylýan çeýe howa çalşygy kanallaryny ýasamak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

JULI®Tunel / Mina ventilyasiýa geçiriji mata poliester mata bilen iki tarapdan skelet we PVC örtük hökmünde ýasalýar, esasy mata müşderiniň dürli talaplaryna laýyklykda we daşky gurşawy ulanyp, öňünden görüp bolýar we ýokary hilli PVC çeýe howa çalşygy kanal membranasyny ösdürýär. Önümiň hiliniň durnuklylygyny, çykdajylaryň netijeliligini, hyzmat möhletiniň uzalmagyny we daşky gurşawa uýgunlaşmagyny üpjün etmek üçin möwsüme, ulanyşa we öndürijilige görä üýtgedilip bilinjek kompozisiýalar.

Uly çeýeligi bilen, ýangyna garşylygy, antistatiki we sowuk garşylygy hakyky çeýeligi bilen hakyky şertlere görä düzülip bilner.

Önümiň parametrleri

Tunel käniniň ventilaiton kanal matasynyň tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm SDC8410 SDC1015 SDC1515 SDCJ1399 SDCJ1312 SDCJ1320 Diňe standart
Esasy mata - Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Yarüplük D 840 * 1000 1000 * 1500 1500 * 1500 1300 * 1300 1300 * 1300 1300 * 2000 DIN EN ISO 2060
Reňk - Sary Sary Sary Sary Sary Sary -
Dokma stili - Dokalan mata Dokalan mata Dokalan mata Trikota fabric mata Trikota fabric mata Trikota fabric mata DIN ISO 934
Jemi agram g / m2 500 ± 30 550 ± 30 600 ± 30 550 ± 30 600 ± 30 650 ± 30 DIN EN ISO 2286-2
Dartyş güýji
(Warp / Weft)
N / 5 sm 1700/1600 2200/2300 2600/2500 1800/1600 2200/2000 2200/2600 DIN 53354
Gözýaşyň güýji
(Warp / Weft)
N 300/350 400/450 600/600 400/350 500/500 500/800 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 60 60 60 70 70 80 DIN53357
Bosgun
Temperatura
-25 ~ + 60 -25 ~ + 60 -25 ~ + 60 -25 ~ + 60 -25 ~ + 60 -25 ~ + 60 DIN EN 1876-2
Fireangyna garşylyk - DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200 DIN4102 B1 / EN13501 / NFPA701 / DIN75200
Kislorod görkezijisi % 30 BB / T0037-2012
Howpsuzlyk faktory 6 (Kpa) bilen kanalyň iň ýokary iş basyşy Diametri (mm) SDC8410 SDC1015 SDC1515 SDCJ1399 SDCJ1312 SDCJ1320 Bellik
400 22.7 20
500 18.1 16
600 15.1 13.3
800 11.3 10
1000 9.1 12.3 14.4 8
1200 7.5 10.2 12 6.7 10.2 16.3
1400 6.5 8.8 10.3 5.7 8.8 14
1500 6 8.2 9.6 5.3 8.2 13.1
1600 5.7 7.7 9 5 7.7 12.3
1800 5 6.8 8 6.8 10.9
2000 6.1 7.2 6.1 9.8
2200 5.6 6.5 5.6 8.8
2400 5.1 6 5.1 8.1
Bölümiň uzynlygy (m) ≤50 ≤100 ≤100 ≥100 ≥100 ≥100
Howa üpjünçiligi aralygy maslahat beriş (m) > 3000 > 5000 > 5000 > 5000 > 10000 > 10000
Hyzmat möhleti > 2 ýyl > 3 ýyl > 3 ýyl > 5 ýyl > 5 ýyl > 5 ýyl
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

◈ beýiklik
Pressure pressureokary basyşa garşylyk
T Ajaýyp ýyrtyk garşylygy
◈ ýangyna garşylyk
Antististiki
◈ Uzak ömri
Characters Charactershli nyşanlar dürli ulanyjy gurşawyna görä ýöriteleşdirilen wersiýalarda bar.

Önümiň artykmaçlyklary

Öňden görüjilik, gyzyl palçyk biogaz matasyny öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplady, güýçli ylmy gözleg topary, hünärmen kollejleri gutaran on gowrak in engineeringener we tehniki işgär we dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokaldy.Her ýyl 10,000 tonnadan gowrak dürli görnüşli senenama filmleri we ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak matalar bilen.

1
2

Süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan PVC çeýe mata çenli, öňdengörüjilik doly önümçilik zynjyryna eýedir. Ulgamyň aç-açan artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we dürli şertlerde müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän ähli esasy görkezijileri hemmetaraplaýyn deňleşdirýär.Ulanyjylary iň ygtybarly we iň tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

JULI üpjün etmek®tunel / magdan şemaly kanaly ajaýyp fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýedir, esasy modul hökmünde ýokary modul, ýokary güýç, pes gysylýan poliester süýümini ulanyň.

3
4

JULI üpjün etmek üçin ýokary hilli çig mal ulanyň®tunel / magdan şemaly ekologiýa taýdan arassa we ysy ýok, könelişme garşylygy, howa garşylygy ýa-da bukulma garşylygy ýok.Özbaşdak işlenip düzülen ýylylyk orta ýagy ýokary temperatura we ýokary basyşly birleşýän enjamlar, Juli tuneli howa kanalynyň matasynyň dartyş güýjüniň, ýyrtylmagyna we ýelmeşmesiniň berkligini üpjün etmek üçin ulanylýar. mata tekiz we matany açmak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň