Çeýe suw saklaýjy halta mata

Çeýe suw saklaýjy halta mata

Suw halta mata suw saklaýan haltalar, köprüler, platformalar, demir ýollar, pollar, liftler we basseýnler, balyk howuzlary we ş.m. üçin synag suw haltalaryny ýüklemek üçin giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Suw halta matasy ýokary güýçli senagat poliester süýümlerinden we PVC membranalaryndan laminasiýa prosesi arkaly ýasalýar.Iki ýapyk suw haltasy we açyk suw haltalary üçin dürli maksat bilen ulanylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Biogaz halta mata tehniki spesifikasiýasy
Haryt Bölüm Model Executiveerine ýetiriji standart
ZQ70 ZQ90 ZQ120 SCYY90
Esasy mata Denier Strengthokary güýçli pes gysylýan poliester süýümi DIN EN 60001
Reňk - Gyzyl palçyk, Gök, Goşun ýaşyl, Ak -
Galyňlyk mm 0.7 0.9 1.2 0.9 -
Ini mm 2100 2100 2100 2100 -
Dartyş güýji (egriji / dokma) N / 5 sm 2700/2550 3500/3400 3800/3700 4500/4300 DIN 53354
Earyrtyk güýji (egriji / dokma) N 350/300 450/400 550/450 420/410 DIN53363
Hesapyş güýji N / 5 sm 100 100 120 100 DIN53357
UV goragy - Hawa -
Bosaganyň temperaturasy -25 ~ 60 DIN EN 1876-2
Kislota we aşgar poslama garşylyk 672s Daş görnüşi çişirilmeýär, ýarylmaýar, delaminasiýa we deşik ýok FZ / T01008-2008
Dartyş ýüküň saklanyş tizligi ≥90%
Sowuk garşylyk (-25 ℃) Surfaceer ýüzünde hiç hili çatryk ýok
Aboveokardaky bahalar, ortaça 10% çydamlylyga mümkinçilik berýän ortaça.Customöriteleşdirilen ähli bahalar üçin kabul ederliklidir.

Önüm aýratynlygy

Garrylyga garşy
◈ UV goragy
Pressure pressureokary basyşa garşylyk
Air Ajaýyp howa geçirijiligi
Weather Howanyň berk garşylygy
Heat Ajaýyp ýylylyk siňdirişi
◈ ýangyna garşylyk
◈ Uzak ömri
Set Gurnamak ýönekeý
◈ Charactershli nyşanlary dürli ulanyjy gurşawynyň zerurlyklaryna laýyklaşdyryp bolýar.

Önümiň artykmaçlyklary

Öňden görüjilik, gyzyl palçyk biogaz matasyny öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe toplady, güýçli ylmy gözleg topary, hünärmen kollejleri gutaran on gowrak in engineeringener we tehniki işgär we dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin 30-dan gowrak ýokary tizlikli raper dokaldy.Her ýyl 10,000 tonnadan gowrak dürli görnüşli senenama filmleri we ýyllyk önümçiligi 15 million inedördül metrden gowrak matalar bilen.

1
2

Süýüm we rezin tozy ýaly çig maldan PVC çeýe mata çenli, öňdengörüjilik doly önümçilik zynjyryna eýedir. Ulgamyň aç-açan artykmaçlyklary bar.Önümçilik prosesi gatlak bilen dolandyrylýar we dürli şertlerde müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän ähli esasy görkezijileri hemmetaraplaýyn deňleşdirýär.Ulanyjylary iň ygtybarly we iň tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Suw haltasy matasy, adaty mata garanyňda UV çydamly, ýagtylyga çydamly, poslama garşy we okislenmä garşy has gowy gyzyl palçyk materialyny kabul edýär.Gije bilen gijäniň we açyk açyk UV arasynda uly temperatura tapawudy bolan ýerler üçin amatlydyr.Howa garşylygy gowy we biogaz siňdirijileriniň ömrüni 5-10 ýyl uzaldýar.

3
4

Suw haltasynyň matasy agramy ýeňil, daşamak aňsat.

“Chengdu Foresight Composite Co., Ltd.” 2006-njy ýylda esaslandyryldy we gymmaty 100 million CNY-dan gowrak.Esasy matadan, senenamaly filmden, laminasiýa, ýarym örtük, ýerüsti bejermek we önümi gaýtadan işlemekden in engineeringenerçilik dizaýnyna we ýerinde gurnama tehniki goldawyna çenli hemme zady üpjün edýän doly hyzmatly birleşýän material kompaniýasydyr.Tunel we magdan şemaly kanallary materiallary, PVX biogaz in engineeringenerçilik materiallary, gurluşyk çadyr materiallary, ulag we gämi gämi materiallary, ýörite deňizden goraýan in engineeringenerçilik we saklaýyş gaplary, suwuk saklamak we suw berkligi üçin materiallar, PVC çişirilýän galalar we PVC suw güýmenje desgalary howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, infrastruktura, güýmenje seýilgähleri, täze gurluşyk materiallary we başgalar ýaly pudaklarda ulanylýan önümler.Önümler Europeewropada, Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde önüm satuw nokatlarynyň üsti bilen satylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň